A tanár keresete az interneten keresztül. Mennyit keresnek átlagosan a magántanárok?

a tanár keresete az interneten keresztül

A tanárok foglalkoztatása és bérezése - hazai és nemzetközi kitekintés Jelenlegi hely sevi Bevezetés Az oktatáskutatás elmúlt 10 évének eredményei egyre meggyőzőbben bizonyítják, hogy a diákok teljesítményét az iskolai tényezők közül elsősorban a tanárok, a tanári munka minősége határozza meg.

Bűn-e sok pénzt elkérni a minőségi oktatásért?

Az egyéb iskolai inputok jelentős részének, így az osztálylétszámnak, az egy tanulóra jutó ráfordításoknak nincs közvetlenül kimutatható hatása a diákok eredményére Rivkin, Hanushek és Kain ; Darling-Hammond ; Vignoles és szerzõtársai ; Wössmann és West A tanulói teljesítmények javításához, és a diákok között meglévő teljesítménykülönbségek csökkentéséhez ezért arra van szükség, hogy jó képességű, felkészült tanárok tanítsanak az iskolákban.

A fejlett országok egy részében viszont egyre komolyabb probléma, hogy hosszú ideje folyamatosan romlik a tanári munka minősége.

Emellett növekvő tanárhiány is mutatkozik sok országban. A jól teljesítő iskolarendszerekben viszont — azokban, melyek a nemzetközi tanulói teljesítménymérésekben az országok rangsorában az élen járnak —, a tanári pálya továbbra is vonzza a jó képességű hallgatókat, ezekben az országokban nem figyelhető meg a tanári pálya leértékelődése sem.

Ahol a tanári munka minőségének romlása figyelhető meg, ott az leginkább a tanárok foglalkoztatási- bérezési feltételeivel, a tanárok munkaerő-piaci helyzetének változásával függ össze. A következő tanulmány ezeket a változásokat foglalja össze, elsősorban a kérdés közgazdasági irodalmára, és nemzetközi összehasonlító vizsgálatokra támaszkodva. Először bemutatja azoknak az empirikus kutatásoknak az eredményeit, melyek azt vizsgálták, hogy a tanárok munkaerő-piaci helyzetének változása hogyan hat a tanári pályán lévők összetételére, majd a tanári bérek és tanári foglalkoztatás összefüggéseit és az egységes tanári bértáblával kapcsolatos problémákat, a bértábla következményeit vizsgálja.

A tanulmány második része azokat a tanári bérreform-kísérleteket tekinti át, melyeket az utóbbi években vezettek be a fejlett országokban, és kitér a reformok eredményeire. A tanári pályán lévők összetételének változása és a változások okai A tanári pályát választók képességének változását számos tanulmány vizsgálta. Az Egyesült Államokra vonatkozó eredmények egybehangzóan azt mutatták, hogy folyamatosan romlottak a tanári pályát választók képességei.

a tanár keresete az interneten keresztül

Az as években a legjobb képességű diákok még ugyanolyan valószínűséggel választották a tanári pályát, mint más diplomás pályákat, az as, es években viszont a tanárként elhelyezkedők már a rosszabb képességűek közül kerültek ki lásd például Manski ; Hanushek és Pace ; Corcoran, Evans és Schwab Hasonló eredményekről számolt be Chevalier és DoltonAmodio az Egyesült Királyságra vonatkozóan, Leigh a tanár keresete az interneten keresztül Ryen a tanári pályát választók képességeit vizsgálva Ausztráliában, Barbieri és szerzőtársai az olasz tanárok összetételének alakulását elemezve.

Magyarországon Varga az es évek végi, es évek eleji adatok felhasználásával elemezte, hogy a felsőfokon továbbtanulók közül kik választják a tanári pályát. Azt találta, hogy a rosszabb képességű továbbtanulók közül kerültek ki az új tanárok, hogy a tanárok kiválasztódási folyamatának minden egyes pontján: a pedagógusképzésre jelentkezéskor, a felsőfokú tanulmányok befejezését követő elhelyezkedéskor, majd a végzést követő 5.

Azok jelentkeztek pedagógusképzésre, akiknek rosszabbak voltak a tanulmányi eredményei. A diplomát szerzettek közül nagyobb valószínűséggel helyezkedtek el tanári pályán azok, akik kevésbé szelektív intézményben, szakon végeztek, végül a tanárként elhelyezkedettek közül a végzést követő 5.

Mennyit keresnek átlagosan a magántanárok? - Magántanárod

A tanári minőségromlásnak több okát is kimutatta a nemzetközi irodalom, így a női karrierlehetőségek Loeb és Page javulását, vagy az alternatív továbbtanulási lehetőségek bővülését. Meghatározó szerepet ebben a folyamatban azonban a tanári keresetek alakulása játszott Ladd Egyrészt a tanári keresetek szintjének változása, a tanárok más diplomás foglalkozásokhoz viszonyított relatív keresetének romlása, másrészt a tanári bérek meghatározásának sajátosságai, vagyis hogy a tanári bérek rendszerint szinte kizárólag a végzettséget és a gyakorlati időt veszik figyelembe Ballou és Podgursky A tanárok relatív keresete a fejlett országok nagy részében romlott.

Ezt mutatja be például Lakdawalla több fejlett országra, DoltonChevalier és szerzőtársai hosszú idősorokon az Egyesült Királyságra vonatkozóan. A relatív kereseti romlás azt jelentette, hogy a pedagógusok keresete százalékkal maradt el az átlagos diplomás keresetektől.

Magyarországon már ben is jóval nagyobb mértékben maradtak el a tanári keresetek más diplomás bérektől, mint a fejlett országokban, de után rendkívüli mértékben megnőtt a lemaradás: százalékra.

  • Tudj meg mindent az Online Tanításról! - A Sikeres Online Oktató
  • Mire elég a tanári fizetés? - Csak egy tanár

A relatív keresetek a tanár keresete az interneten keresztül azt is mutatja, a tanár keresete az interneten keresztül a pálya első évében a lemaradás igen gyorsan nő, vagyis a pálya elején évről évre rosszabb relatív kereseti helyzetbe kerülnek a fiatal tanárok. Az egyetemi végzettségű tanárok keresete jóval nagyobb mértékben marad le más egyetemi végzettségűek keresetétől, mint a főiskolai végzettségű tanárok keresete más főiskolai végzettségűek keresetétől.

A férfiak kereseti lemaradása jóval nagyobb a nők kereseti lemaradásánál 2. A tanári pálya választását vizsgálva Varga kimutatható volt, hogy annak, hogy a jó tanulmányi eredményű hallgatók jóval kisebb valószínűséggel választják a pedagógusképzést és a tanári pályát, mint más továbbtanulási utakat és munkaköröket, Magyarországon is az a legfontosabb oka, hogy romlott a pedagógusok relatív kereseti helyzete, és különösen fontos hatása mutatkozott a pálya első tíz évében növekvő lemaradásnak.

A pályakezdő bérek szintjét meghatározónak találták azok a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok is, melyek arra a kérdésre keresték a választ, hogy a sikeres oktatási rendszerek milyen bérpolitikával tudják elérni, hogy tehetséges, jól felkészült fiatalok válasszák a tanári pályát.

A legjobban teljesítő iskolarendszerek jó kezdő fizetést ajánlanak a tanároknak, és emellett hatékony módszereket dogoztak ki a tanárok kiválasztására és képzésére. Ez a két tényező egyértelműen és kimutathatóan hatással van arra, hogy a legjobbak lépjenek a tanári pályára.

A rosszul teljesítő rendszerekben általában hiányzik ez a két elem.

a tanár keresete az interneten keresztül

A jól teljesítő iskolarendszerekben az 1 főre jutó GDP-hez viszonyítva az OECD-átlagnak megfelelő vagy annál magasabb kezdő fizetést kínálnak a tanároknak később rátérünk annak bemutatására, hogy ez nem feltétlenül jár együtt összességében magasabb arányú oktatási kiadásokkal.

Magyarország különösen lemarad a pályakezdő tanári fizetések 1 főre jutó GDP-hez viszonyított arányát tekintve az OECD-országok átlagától 4. A tanári bérek emelésének, a magas kezdő fizetés biztosításának komoly költségvetési következményei vannak. Ennek finanszírozására három mód kínálkozik. Az első, az oktatási ráfordítások növelése. A ráfordítások növelése azonban gyakran nem, vagy csak kis mértékben lehetséges, ezért a legtöbb ország, ahol magas a pályakezdő tanárok bére, más megoldáshoz folyamodott.

A második lehetőség az, ha a kezdő bérek magasak, de később, a gyakorlati idővel kisebb mértékben emelkednek csak. A pályakezdő tanári bérek emelését azzal az érvvel szokták elvetni, hogy az bérfeszültségekhez vezet az iskolában, de több ország a tanár keresete az interneten keresztül is azt mutatja, hogy az ilyen bérreformok — megfelelő előkészítés mellett — bevezethetőek.

A harmadik megoldás szerint a pályakezdő tanári bérek a tanár keresete az interneten keresztül forrása lehet az egy pedagógusra jutó tanulók számának emelése.

Emellett szólhat, hogy míg az osztálylétszám csak csekély hatással van a tanulói eredményekre, addig a tanári munka minősége meghatározó jelentőségű a tanulói teljesítmények alakulásában. A magasabb osztálylétszámokkal teremti meg a magas tanári fizetések finanszírozásának lehetőségét Dél-Korea vagy Szingapúr, ahol a diák-tanár arány jóval magasabb, mint az OECD-országok átlagában 30,1 szemben a 17,1-delés ezért jóval magasabb fizetést tudnak adni a tanároknak, mint a legtöbb OECD országban.

A foglalkoztatás és kereset összefüggései A tanárok relatív kereseti helyzetének sok országban megfigyelhető romlása azzal is összefügg, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkentek az átlagos osztálylétszámok, csökkent az egy tanárra jutó diákok száma, ez pedig növelte az egy tanulóra jutó oktatási kiadásokat.

Az oktatási ráfordítások adott szintje mellett a foglalkoztatás növelése és a tanárok bérszintje között átváltás van. A pedagógusok kereseti helyzetének tartós javítása a foglalkoztatás racionalizálása nélkül nem lehetséges, vagy csak az oktatási ráfordítások olyan jelentős emelése mellett, ami elviselhetetlen költségvetési nyomással járna. A magyar közoktatásban jóval kevesebb diák jut egy tanárra, mint az OECD-országok átlagában. A tanár-diák arány a pedagóguslétszám csökkenése ellenére továbbra is alacsony az általános iskolákban, és az utolsó évek adatai azt mutatják, hogy már — a korábban átlagos tanár-diák arányokkal dolgozó — középfokú oktatásban is az átlagnál kevesebb diák jut egy tanárra.

Az egy a tanár keresete az interneten keresztül jutó tanulók alacsony száma elsősorban nem annak a következménye, hogy a magyar közoktatásban a nemzetközi átlagnál jóval kisebbek volnának az átlagos osztálylétszámok. Az átlagos osztálylétszám alig marad el nemzetközi összehasonlításban.

Skype tanári tevékenység elindítása 6+1 lépésben

A túlfoglalkoztatás nem is annak a következménye, hogy sok a kisiskola. A kisiskolák az összes foglalkoztatott tanár csekély hányadát alkalmazzák, önmagában például az összes fősnél kisebb iskola bezárása a foglalkoztatott tanárok számát csak 3 százalékkal csökkentené Hermann A legfontosabb oknak azonban az tűnik, hogy a foglalkoztatási és finanszírozási döntések elkülönülnek egymástól lásd erről Varga A tanárok közalkalmazotti státuszban vannak, az iskola a munkáltatójuk, a tanári béreket — az iskolai egyéb kiadásokkal együtt — az önkormányzat finanszírozza.

A foglalkoztatott tanárok létszámát a központilag megállapított kötelező óraszámok, minimális és maximális tanulócsoport-létszámok alapvetően meghatározzák. A finanszírozó önkormányzatok a foglalkoztatott létszámot szélsőséges eszközökkel — intézménybezárásokkal, összevonásokkal — tudják elsősorban befolyásolni, kevés lehetőségük van a rugalmasabb alkalmazkodásra a foglalkoztatásban vagy bérezésben. Intézménybezárásokra, a foglalkoztatottak számának csökkentésére csak akkor került sor, ha jelentősen csökkent a központi költségvetési támogatások szintje Hermann A költségvetési megszorítások egyszeri hatással járnak, rövid távú kiadáscsökkentésre ösztönzik az önkormányzatokat, ami nem feltétlenül jár együtt hosszabb távon a hatékonyság javításával, mivel főleg a kiadáscsökkentésre koncentrálnak, és nem, vagy kevéssé törekszenek arra, hogy a szolgáltatások színvonala ne romoljon, vagy javuljon.

A magyar a tanár keresete az interneten keresztül nagyon kevés részmunkaidőben, óraadóként dolgozó pedagógust alkalmaz, a tanárok állásbiztonsága — a közalkalmazotti státuszból következően — nagyfokú, a pedagógus-szakszervezetek elsődleges törekvése pedig az elmúlt másfél évtizedben elsősorban a tanári álláshelyek megőrzésére irányult. Bináris opciós trend kereskedési stratégiák egységes tanári bértábla és következményei Az elmúlt a tanár keresete az interneten keresztül évszázadban a legtöbb országban olyan tanári bértáblák szerint fizették a tanárokat, melyek két tényezőt vettek figyelembe: a tanárok végzettségi szintjét és a gyakorlati idejét.

Az egységes tanári bértáblát, a biztos előmenetelt legtöbbször a pedagógus-szakszervezetek támogatták. Az egységes tanári bértáblával kapcsolatban azonban számos probléma merül fel. Ez a rendszer ugyanis figyelmen kívül hagyja a tanári munkaerőpiac sajátosságait. Először is, a tanári bértábla szerint egységes bért fizetnek a tanároknak, függetlenül attól, hogy milyen szaktárgyat tanítanak.

Azoknak a tanároknak, akik olyan szaktárgyat tanítanak, amelyből tanárhiány van — például a matematika vagy természettudományi tárgyak pénz kamatra fektetése az interneten, sokkal jobbak az alternatív munkaerő-piaci lehetőségeik, mint azoknak a kollégáiknak, akik olyan tárgyakat tanítanak, melyekből nincs hiány.

Vagyis számukra sokkal nagyobb veszteséget jelent, ha a tanári pályára lépnek, vagy ott maradnak. Ezért kisebb valószínűséggel választják a tanári pályát, ami az adott szaktárgyakból tanárhiányhoz és a tanítás minőségének romlásához vezet. Hasonlóképpen, ha a tanárokat egységes bértábla alapján fizetik, akkor az nem ösztönzi őket arra, hogy olyan iskolában tanítsanak, ahol nehezebbek a munkakörülmények, ahol hátrányos helyzetű, szegény gyerekeket tanítanak, ahogy arra sem, hogy távoli, vidéki iskolában vállaljanak munkát.

Account Options

Emiatt, ahogy számos tanulmány bemutatta, ezekben az iskolákban nagyobb a tanári munkaerő-forgalom, nagyobb a tanárhiány, és rosszabb a tanítás minősége lásd például Hanushek, Kain és Rivkin ; vagy Magyarországról Varga a. Végül a tanári bértábla nem, vagy csak nagyon kevéssé jutalmazza azokat a tulajdonságokat, melyek sikeressé teszik egy tanár munkáját, pdf bináris lehetőségek olyan jellemzőket jutalmaz, melyek csak gyenge kapcsolatban vannak a tanárok teljesítményével.

Ez azt eredményezi, hogy a legfelkészültebb tanárok hagyják el a tanítást Hoerr ; Odden Az egységes tanári bértábla a tanárok végzettségi szintjét és gyakorlati idejét jutalmazza.

A kutatások azonban nem találtak kapcsolatot a tanárok képesítés szintje és a tanulói teljesítmények között Heneman és Milanowski ; Hoerr ; Tomlinsonés a gyakorlati idő hatását is csak a pálya legelején lehetett kimutatni, az első négy év eltelte után a tanár gyakorlati ideje már nem volt hatással a tanulók teljesítményére.

Tanári bérreformok Az elmúlt években sok ország vezetett be változtatásokat a tanári bérezésben, és kezdett tanári bérreformba. A reformok különböző módszerekkel próbálják elérni, hogy jó tanárok kerüljenek a közoktatásba, és maradjanak is ott.

A tanári béreket a teljesítménybérezés elemeivel egészítik ki, vagy a feladat nehézségét, vagy az alternatív munkaerő-piaci lehetőségeket figyelembe véve jutnak magasabb bérhez a pedagógusok. A reformok nem váltják fel a korábbi, a végzettség szintjén és a gyakorlati időn alapuló tanári bértáblákat, hanem kiegészítik azokat.

Kult: Tényleg nem volt még ekkora pedagógus-béremelés? | laskailakatosuzem.hu

Az egyetlen kivétel Svédország, mely nem a korábbi bértábla a tanár keresete az interneten keresztül próbálkozott, hanem az es évek végén radikálisan átalakította a tanárok bérezési rendszerét, és megszüntette a tanári bértáblát. Csak a pályakezdő tanári béreket határozzák meg központi bérmegállapodással, a további tanári bérek teljes egészében az iskola és a tanár egyéni bérmegállapodásán múlnak Strath Az elmúlt évek pedagógusbér-reformjainak fontosabb irányai a következők voltak: A tanárképzés vonzóvá tétele érdekében pénzügyi ösztönzőket, ösztöndíjat, tandíjmentességet nyújtanak a hallgatóknak, végzetteknek.

A pályakezdők bérét jelentősen megemelik annak érdekében, hogy jó képességű jelentkezők válasszák a pénzt keresni az interneten profittask pályát. Mivel a kutatási eredmények, és azoknak az országoknak a tapasztalatai, ahol eredményes az oktatási rendszer, azt mutatják, hogy a tanári pálya választásakor elsősorban a pályakezdő béreknek van szerepük, és kevéssé befolyásolja a döntést az, hogy az életpályája későbbi szakaszában milyenek a kereseti lehetőségek.

Többletjuttatásokat, magasabb béreket fizetnek azoknak a tanároknak, akik olyan szaktárgyakat tanítanak, melyben tanárhiány van. Magasabb béreket vagy más juttatásokat adnak a szociálisan kedvezőtlen összetételű, szegény gyerekeket tanító iskolákban állást vállaló tanároknak, vagy a távoli, vidéki iskolákban tanító tanároknak.

Teljesítményalapú ösztönzési rendszereket vezetnek be. Ösztönzők a tanári pálya választására Sok országban adnak ösztöndíjakat a tanárképzésben résztvevőknek azért, hogy a tehetséges fiatalokat a tanári pályára vonzzák, főként olyan szaktárgyak oktatására, melyekből tanárhiány van. Angliában számos pénzügyi ösztönzőt fejlesztettek ki, hogy vonzóvá tegyék a tanárképzést.

Az ún. Shortage Subject Support Scheme a tanárhiánnyal küzdő szaktárgyak támogatási terve keretében fontig támogatást nyújtanak azoknak a hallgatóknak, akik olyan szaktárgyi tanárnak tanulnak, melyből tanárhiány van. Az Egyesült Államokban számos ösztöndíjprogramot és diákhitel-elengedési programot vezettek be szövetségi és állami szinten is, melyek célja ugyancsak az, hogy jó képességű hallgatók helyezkedjenek el tanárként olyan szaktárgyak oktatását vállalva, melyekből tanárhiány van OECD a; b.

Ausztráliában azoknak a tanárképzésben résztvevőknek adnak ösztöndíjat, akik hiány szakterületen matematika, IT, természettudomány szereznek tanári képzettséget Skillbeck és Connel A tanárképzésben résztvevők számára nyújtott ösztöndíjak és egyéb támogatások azonban elvesztegetett pénzt jelenthetnek — ahogy az OECD egy a tanulmánya is felhívja erre a figyelmet —, ha a hallgatók arra használják e támogatásokat, hogy befejezzék tanulmányaikat, de aztán nem tanári pályán helyezkednek el.

Több ország tapasztalata is azt mutatja, hogy a tanárképzésben végzettek jelentős része nem a tanári pályán helyezkedik el. A pályakezdő tanári bérek megemelése A pályakezdő tanári bérek megemelését — mint korábban bemutattam — több ország is alkalmazta azért, hogy tehetséges embereket vonzzanak a tanári pályára, így Ausztrália, Dánia, Anglia, Finnország, Norvégia, Skócia és Hollandia.

Jelenlegi hely

A tanári kezdő fizetések akkor tudnak ösztönzőleg hatni a tanári pálya választására, ha elérik a pályakezdő diplomás béreket, és a pálya első éveiben is megőrzik versenyképességüket. Többletjuttatás a hiány szaktárgyak oktatóinak Rosszabb oktatást kapnak azok a diákok, akiket az adott tárgyban képesítéssel nem rendelkező tanárok tanítanak. A különböző szaktárgyakat oktató tanároknak különböznek az alternatív munkaerő-piaci lehetőségeik. Ez, egységes bértábla esetén, azt jelenti, hogy azokból a szaktárgyakból, ahol a tanárok iskolán kívüli munkalehetőségei kedvezőbbek, inkább hiány mutatkozik majd.

Bár a pedagógus-szakszervezetek legtöbbször ellenzik azt, hogy a különböző szaktárgyakat tanító tanárok bére eltérő legyen — azzal érvelve, hogy ez feszültségeket teremtene az iskolában, és gyengítené a tanárok közötti kooperációt —, néhány ország mégis megpróbálja pénzügyi ösztönzőkkel csökkenteni a tanárhiányt meghatározott szaktárgyakból.

a tanár keresete az interneten keresztül

Anglia és Wales diákhitel-elengedési programot indított a matematika és természettudományi tárgyakat oktató tanároknak. A program keretében tíz év tanítás után visszatérítik a tanároknak a tanárképzés teljes tandíjköltségét. Egy másik program keretében Golden Hello Program fontot fizetnek azoknak a pályakezdő tanároknak, akik egy éve tanítanak olyan a tanár keresete az interneten keresztül, melyből hiány van A tanár keresete az interneten keresztül Svájcban, Szent-Gallen kantonban magasabb béreket fizetnek azoknak a tanároknak, akik hiányszakokat tanítanak OECD Ugyanígy az Egyesült Államok számos államában és iskolakörzetében.

Utah államban például évi dollár prémiumot kapnak azok a matematikát és természettudományt tanító tanárok, akik legalább négy évig az adott iskolakörzetben maradnak. New York 15 dollár költözési, letelepedési támogatást, és két évig havi dollárt ad azoknak a gyakorlott matematika- és természettudományt tanító tanároknak, akik állást vállalnak iskoláiban OECD Többletjuttatás a tanár keresete az interneten keresztül nehezebb munkakörülményekért A nehezebb munkakörülmények kompenzálására több országban magasabb béreket fizetnek a tanároknak.

Ezek a juttatások két csoportra oszthatók. Egyrészt azok kapnak magasabb bért, akik vidéki, távoli, elhagyatott területen működő iskolában dolgoznak, másrészt azok, akik szociálisan kedvezőtlen összetételű iskolában vállalnak munkát. Dániában a vonal kereskedési robot vidékeken tanító tanárok ingyenes lakhatáshoz, személyi számítógéphez jutnak, és nagykereskedelmi áron vásárolhatnak.

Írországban a kis szigeteken tanító tanárok évi euró többletbért kapnak OECD Chilében az éves bér 30 százalékának megfelelő juttatásban részesülnek azok a pedagógusok, akik földrajzilag izolált régióban, nehezen megközelíthető településen vagy mélyszegénységben élő diákokat tanító iskolában vállalnak munkát Sclafani és Tucker Néhány országban a szociálisan hátrányos helyzetűeket tanító iskolákban ugyancsak magasabb bérhez a tanár keresete az interneten keresztül a pedagógusok.

A legismertebb példa a Franciaországban működő ún. Oktatási Prioritási Zónákban tanító tanárok magasabb keresete. A prioritási zónákban tanító tanárok bérkiegészítést kapnak, ezzel ellensúlyozva a nehezebb munkakörülményeket magyarul lásd erről Varga De ez sem volt elég a maradáshoz. A francia tapasztalatok azt mutatták, hogy a kis mértékben emelt bérek nem tudták ellensúlyozni azokat az nehézségeket, melyek abból fakadnak, hogy ezekben az iskolákban sok a problémás gyerek, ezért a tanári kar minőségi összetétele tovább romlott, vagy legalábbis nem javult Prost Több vizsgálatban is végeztek arra vonatkozó számításokat, hogy mekkora béremelésre lenne szükség ahhoz, hogy a tanárok elvándorlása csökkenjen azokból az iskolákból, ahol nagy a hátrányos helyzetű tanulók aránya.

Magyarországon a jelenlegi bérezési rendszerben adhatók pótlékok, melyek a minőségi munkát, illetve a munka nehézségét ismerik el pl. Teljesítményalapú ösztönzési rendszerek A teljesítményalapú bérezésről komoly viták zajlottak az elmúlt évtizedben a kutatók és oktatáspolitikusok körében, de az utóbbi években egyre több ország kísérletezik ilyen programokkal.

Egy doboz cigire futja a fizetésemelésből: elege lett a fiatal tanárnak - Terasz | Femina

A teljesítményalapú ösztönzés támogatói abból az elgondolásból indulnak ki, hogy ha a rosszabb tanárok kevesebbet, a jobb tanárok többet keresnek, akkor a bérrendszer a jobb tanárokat fogja arra ösztönözni, hogy az iskolában maradjanak.

Vagyis a tanárok szelekciójára gyakorolt hatás is fontos lehet a motivációs hatás mellett. Ha a jelentkezők között erősebb szelekciót alkalmaznak, ha a tanárokat hosszabb időn keresztül értékelhetik mielőtt határozatlan időre szóló kinevezéshez jutnak, akkor a bérezés eszközéül szolgálhat az iskolai teljesítmények növelésének.

A teljesítményalapú bérezési rendszerek tehát azokat fogják a tanári pályára vonzani, és ott megtartani, akik különösen jók abban a tevékenységben, melyet a rendszer jutalmaz, hiszen magasabb bért kapnak majd Lazear

Lehet, hogy érdekel